sprzedaży internetowej na stronie verbenazdrowie.pl

 


§1  Warunki ogólne.

 

 1. verbenazdrowie.pl (zwana dalej Verbeną) jest prowadzona przez Verbena s.c z siedzibą w Kaliszu ul. Tatrzańska 29, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 618-197-81-19.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Verbenę za pośrednictwem internetu oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 3. Verbena realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub przez spółki tych osób lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Polski.
 4. Wszystkie produkty sprzedawane przez Verbenę zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenia producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zawartość strony verbenazdrowie.pl , w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia producentów podlegają ochronie prawa polskiego. Verbena nie wyraża zgody na kopiowanie informacji będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
 6. Opisy towarów znajdujące się na stronie Verbeny służą celom informacyjnym oraz identyfikacji towarów. Ich opisy mają formę skróconą.
 7. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie verbenazdrowie.pl mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd (opakowanie) towaru może róznić się od prezentowanego na zdjęciu. Różnice w wyglądzie opakowania pomiędzy produktem przedstawionym na zdjęciu, a dostarczonym Kupującemu nie mogą być podstawą do reklamacji.
 8. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy przez nie rozumieć:
  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Kupujący – konsument, jak i inna osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów na stronie verbenazdrowie.pl.
 9. Zwrócone towary Verbena przyjmuje wyłącznie pod warunkiem odesłania ich przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru. Kupujący przesyła towar z dowodem zakupu (faktura lub paragon fiskalny) kartą gwarancyjną (jeśli taka została wydana) oraz wypełnionym formularzem zwrotu/reklamacji.
 10. Zwroty należy przesyłać na adres siedziby spółki : Verbena, ul. Tatrzańska 29, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Zwrot towaru”.

 


§2  Ceny towarów

 

 1. Wszystkie ceny towarów w Verbenie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia dostępności towaru przez Verbenę. Z tą chwilą następuje również stan związania ofertą.
 3. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 4. Verbena zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania tych akcji ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

 

 

§3  Składanie i realizacja zamówień.

 

 1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez Verbenę przez 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i uzależniony jest od dostępności towaru. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu potwierdzenia przez Kupującego złożonego zamówienia.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Kupującego elektronicznego formularza zamówień.
 5. W formularzu zamówień konieczne jest podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych informacji, dzięki którym możliwe będzie potwierdzenie zamówienia, kontakt podczas realizacji zamówienia oraz prawidłowe dostarczenie przesyłki.
 6. Nieprawidłowe wypełnienie formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia.
 7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Verbenę informacji dotyczących Kupującego, Verbena może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym powiadomi Kupującego niezwłocznie.
 8. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni będą anulowane.
 9. Verbena zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w wypadku gdy:
  1. zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z przyczyn dotyczących producenta lub dystrybutora,
  2. produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP,
  3. zamówione ilości mogą wskazywać na dalszą odsprzedaż towarów,
  4. cena towaru jest wynikiem pomyłki,
  5. nie można zweryfikować danych Kupującego.
 10. W sytuacji złożenia przez Kupującego zamówienia na towar niedostępny w Verbenie  w chwili otrzymania zamówienia, Verbena niezwłocznie powiadomi Kupującego pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie jego realizacji. Czas realizacji takiego zamówienia ulega wydłużeniu o czas niezbędny na sprowadzenie towaru.
 11. W przypadku zmiany ceny towaru zamówionego w Verbenie jako niedostępny, Verbena niezwłocznie powiadomi Kupującego o nowej cenie towaru. W wypadku zamiaru nabycia towaru za nowa cenę Kupujący musi potwierdzić pocztą elektroniczną zakup towaru w nowej cenie.
 12. Wybranie funkcji „Potwierdzenie zamówienia” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. W przypadku dokonania ewentualnych zmian w zamówieniu Kupujący ponosi ryzyko dodatkowych kosztów związanych z dostawą dodatkowo zamówionych towarów.

 

 

§4  Płatności i dostawa towaru

 

 1. Za zamówiony towar Kupujący uiszcza zapłatę w wybrany przez siebie sposób akceptowany przez Verbenę:
  1. przelewem na rachunek bankowy Verbeny w WBK SA 60 1090 1128 0000 0001 2039 7885,
  2. kartą kredytową lub online,
  3. za pobraniem gotówką przy odbiorze przesyłki.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Verbeny, Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty za złożone zamówienie w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 3. W wypadku wyboru przez Kupującego płatności kartą kredytową lub online, autoryzacji płatności online i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online transferuj.pl . Kupujący po wybraniu opcji płatności zostaje przekserowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
 4. W sytuacji odstąpienia od realizacji zamówienia przez Verbenę (§3 pkt.7) kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na jego rachunek bankowy w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Verbenę o odstąpieniu od realizacji zamówienia.
 5. Zamówiony przez Kupującego towar Verbena wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka” lub Poczty Polskiej.
 6. Koszty dostarczenia przesyłki ponosi Kupujący wg aktualnego cennika umieszczonego na stronie Verbeny. Opłata za dostawę doliczana jest do wartości zamówienia.
 7. W przypadku gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia) Verbena zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami transportu (również powrotnego). Verbena może odmówić realizacji kolejnych zamówień składanych przez nierzetelnych Kupujących.
 8. Verbena zapewnia wysyłkę towaru w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.
 9. Zakupione produkty zostaną wysłane Kupującemu pod wskazany w formularzu zamówienia adres w ciągu 5 dni roboczych licząc od :
  1. daty odnotowania stosownej wpłaty na rachunku bankowym Verbeny,
  2. potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
 10. Verbena nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską „Siódemka”.
 11. Jeżeli zamówienie nie może być skompletowane w podanym czasie Kupujący może wybrać jedną spośród następujących możliwości:
  1. Kupujący czeka na skompletowanie całego zamówienia,
  2. Kupujący rezygnuje z niedostępnej części zamówienia, a Verbena wysyła dostępny towar,
  3. Kupujący anuluje całe zamówienie.
 12. Verbena zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień np. w przypadku akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. Wówczas informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej Verbeny.
 13. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności Kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy spisać protokół szkody, a następnie skontaktować się z Verbeną w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 14. Spisanie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości podczas transportu.
 15. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej, Verbena wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (towar) wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 dni.
 16. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej, Verbena natychmiast wszczyna postępowanie reklamacyjne (na podstawie protokołu szkody spisanego przy doręczeniu przesyłki). Odszkodowanie za przesyłkę (towar) wypłacane jest Kupującemu po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji z firmy kurierskiej.

 

 

§5   Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytego towaru, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny ( Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 2. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oświadczenie woli zawierać musi: imię i nazwisko Kupującego, nazwę zakupionego przedmiotu, numer zamówienia , datę zawarcia umowy, adres Kupującego, datę odstąpienia od umowy, podpis ( w przypadku wysłania w formie papierowej).
  Przesyłkę należy wysłać na adres Verbena I, ul. Graniczna 2, 62-800 Kalisz.
 3. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia umowy.
 4. Aby ułatwić procedurę zwrotu towaru przygotowany jest formularz zwrotu/reklamacji, który wystarczy wydrukować, wypełnić i umieścić w przesyłce wraz z paragonem. Pomaga on przeprowadzić procedurę w jak najkrótszym czasie i pozwala wyeliminować ewentualne błędy.
 5. Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć zwracany towar tak, aby nie uległ zniszczeniu. Verbena nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem lub na koszt Verbeny.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Verbena nie ponosi kosztu odesłania towaru przez Kupującego.

 

 

§6   Reklamacje

 

 1. Warunki reklamacji dokonywanej przez Konsumenta reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002, Nr 141, poz.1176 ze zm.). Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Verbena odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej doręczenia Verbenie. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Verbena zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 2. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 3. Aby ułatwić procedurę reklamacji towaru przygotowany jest formularz zwrotu/reklamacji,  który wystarczy wydrukować, wypełnić i umieścić w przesyłce wraz z paragonem. Pomaga on przeprowadzić procedurę w jak najkrótszym czasie i pozwala wyeliminować ewentualne błędy.
 4. Verbena zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego Verbena nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny. Na pisemne zlecenie Kupującego Verbena odsyła ponownie towar na koszt Kupującego.

 

 

§7 Ochrona danych

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego podlegają ochronie. Wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz.926 j.t.).
 2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 ze zm.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.
 3. Dane osobowe Kupującego podlegają ścisłej ochronie, oraz nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom i są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży towarów.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Verbeny.
 5. Verbena zapewnia Kupującemu możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie kożystając z formularza kontaktowego na stronie.

 

 

§8  Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Verbeną. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.
 2. Verbena zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 3. Verbena nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji informacji zawartych w ulotce dołączonej do produktu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy sąd powszechny w Kaliszu. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 43, poz.296 ze zm.).