1. Warunki reklamacji dokonywanej przez Konsumenta reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002, Nr 141, poz.1176 ze zm.). Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Verbena odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej doręczenia Verbenie. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Verbena zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
  2. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
  3. Aby ułatwić procedurę reklamacji towaru przygotowany jest formularz zwrotu/reklamacji,  który wystarczy wydrukować, wypełnić i umieścić w przesyłce wraz z paragonem. Pomaga on przeprowadzić procedurę w jak najkrótszym czasie i pozwala wyeliminować ewentualne błędy.
  4. Verbena zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
  5. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego Verbena nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny. Na pisemne zlecenie Kupującego Verbena odsyła ponownie towar na koszt Kupującego.

 

pdfFormularz zwrotu/reklamacji

 

Dla ułatwienia prosimy o zapisanie pliku na dysku swojego komputera a następnie wypełnienie rubryk, wydrukowanie i podpisanie formularza.